Rosenbrand Vertalingen - Übersetzungen - Translations

Een goede vertaling
verbindt mensen en
opent werelden.


Juridische vertalingen

"De vertaling van een juridische tekst vereist een vertaling van rechtstaal naar rechtstaal"

Juridische teksten

Hieronder vallen alle teksten met een juridische inhoud, bijv. overeenkomsten van allerlei aard, algemene voorwaarden, diverse soorten aktes, vonnissen, conclusies, maar ook samenvattingen van juridische proefschriften.

Het vertalen van juridische teksten: valkuilen te over

Het vertalen van juridische teksten vereist speciale vaardigheden van de vertaler omdat juridische terminologie principieel systeemgebonden is. De vertaler van een juridische tekst dient niet enkel over taalkundige kwaliteiten, maar ook over kennis van de rechtssystemen van zowel de brontaal als de doeltaal te beschikken.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
De Nederlandse term ‘verdachte’ kent drie Duitse equivalenten:

  • ‘Beschuldigter’ is de algemene term;
  • ‘Angeschuldigter’ wordt gebruikt tijdens het voorbereidend onderzoek, en
  • ‘Angeklagter’ is de tijdens de behandeling ter terechtzitting te gebruiken term.

Het is duidelijk dat het bij een vertaling uit het Nederlands van essentieel belang is om van deze verschillen op de hoogte te zijn, omdat bij de keuze van een ‘verkeerde’ vertaling de Duitse jurist gemakkelijk op het verkeerde been kan worden gezet.

De systeemgebondenheid van juridische terminologie is nog evidenter indien verschillende rechtssystemen zich van ‘dezelfde taal’ bedienen: de Nederlandse ‘arrondissementsrechtbank’ (nu rechtbank) kent een volledig andere samenstelling en heeft in het Nederlands rechterlijk bestel een geheel andere functie dan de Belgische ‘arrondissementsrechtbank’ in het Belgische bestel.

Juridische achtergrond

Mijn meestertitel (Universiteit van Tilburg) en mijn SIGV-diploma’s juridisch vertaler Engels en Duits, evenals mijn ruime ervaring behoeden u in elk geval voor vele van deze valkuilen. Gedegen research en ruggespraak met de opdrachtgever  -want evenals juristen kunnen vertalers niet op het hele terrein van het recht up-to-date zijn-  zorgen uiteindelijk voor een in alle opzichten getrouwe vertaling van uw juridische tekst.