Rosenbrand Vertalingen - Übersetzungen - Translations

Een goede vertaling
verbindt mensen en
opent werelden.


Beëdigde vertalingen

Ambtstempel

"Beëdigde vertalingen: een kwestie van vorm."

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde of gecertificeerde vertaling is een door een beëdigd vertaler vervaardigde vertaling die door deze is voorzien van diens handtekening en ambtstempel en van de verklaring van de vertaler, waarin deze aangeeft dat hij/zij de tekst naar eer en geweten heeft vertaald en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het originele document. Tevens zijn het brondocument, de vertaling en de verklaring van de vertaler samengevoegd tot één onlosmakelijk document.
De opmaak van de vertaling is zoveel mogelijk identiek aan de oorspronkelijke opmaak.

Wat is een beëdigd vertaler?

Bevoegd tot het afgeven van beëdigde vertalingen zijn alleen die vertalers, die staan ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers. Ik ben hier geregistreerd onder nummer 2115 voor de taalcombinaties Duits-Nederlands/Nederlands-Duits en Engels-Nederlands/Nederlands-Engels.

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

U heeft een beëdigde vertaling van uw tekst nodig, indien het gaat om een document dat wordt gebruikt voor officiële doeleinden, dus bijv. tijdens een rechtszaak of door een overheids- of andere officiële instantie. Documenten die meestal door een beëdigde vertaler moeten worden vertaald zijn o.a. akten van de burgerlijke stand, notariële akten, uittreksels, vonnissen en diploma’s.

Het brondocument

Omdat de beëdigde vertaling aan het door u aan te leveren document wordt gehecht verdient het aanbeveling om voor een nette, bij voorkeur een gecertificeerde, kopie of een uittreksel uit het betreffende register te zorgen.